jezelf ontwikkelen doe je samen
  Het leerlingvolgsysteem
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot een evenwichtige persoonlijkheid en tot passend (succesvol) vervolgonderwijs. Met het leerlingvolgsysteem volgen we de ontwikkeling van onze kinderen en leggen de ontwikkeling vast. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit gestandaardiseerde, schoolonafhankelijke toetsen, behorend bij elke leeftijd. We gebruiken hiervoor de Cito-toetsen en de toetsen die horen bij de lesmethoden. Er zijn toetsen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. De toetsen worden individueel of groepsgewijs afgenomen. Daarnaast volgen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Als een kind uitvalt op een leergebied of opvalt qua gedrag stelt de leerkracht een handelingsplan op. Met behulp van een handelingsplan wordt in de klas (en soms ook door de remedial teacher buiten de klas) gedurende een bepaalde periode specifieke hulp geboden. Na evaluatie blijkt of dit voldoende heeft geholpen of dat er een vervolg komt. Ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben en permanent hoge leerprestaties leveren kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding.