jezelf ontwikkelen doe je samen
  De veilige schoolomgeving
Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontwikkeling. We richten ons vooral op het voorkomen van ongewenst gedrag door een actieve, positieve stimulering van gewenst gedrag. Zet een groep mensen bij elkaar en er ontstaan conflicten. Op onze school is dat niet anders. Wij geven de kinderen handvatten om met dit soort conflicten om te gaan. We leren onze leerlingen dat gedrag een keus is waar je zelf invloed op hebt. We hebben gedragsregels die schoolbreed worden gehanteerd. We zijn een kleine gemeenschap met onze eigen normen en waarden. Hierdoor zijn wij een sociaal veilige school. 
 
 
  De kanjermethode
We leren de kinderen dat gedrag een keus is. We leren ze adequaat te handelen in concrete situaties. Dit doen we met de kanjermethode in groep 1 t/m 8. De kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden en/of te verbeteren. De kanjermethode is een sociale vaardigheidstraining in de klas en werkt aan de hand van vier gedragstypetjes; deze typetjes worden in de klas gevisualiseerd door gekleurde petjes. De kanjermethode is een preventieve interventie van het pestprotocol. Alle leerkrachten zijn bevoegd om kanjerlessen te geven. Uitgebreide informatie is te vinden op: www.kanjertraining.nl. De kanjermethode heeft de volgende doelen:
- de leerkracht wordt gerespecteerd;
- pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op;
- leerlingen durven zichzelf te zijn;
- leerlingen voelen zich veilig;
- leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
- leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen;
- leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 
 
  Vragenlijsten sociale veiligheid 
Om te weten hoe leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid op school ervaren, nemen we jaarlijks een vragenlijst af onder leerlingen, medewerkers en ouders. Hieruit blijkt dat het schoolklimaat door alle geledingen als veilig wordt ervaren. Dit was ook het oordeel van de onderwijsinspectie bij haar laatste bezoek in juni 2022.